SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
Visie van de voorzitter KNSB
Een korte indruk waar het nieuwe KNSB bestuur voor staat. (Dit wordt verder behandeld in de bondsraad van 19 november)

Dit is in briefvorm geschreven naar de bondsraadleden en hun plaatsvervangers.

Doelstelling
Wij willen met veel enthousiasme de schaaksport breder en belangrijker op de kaart van Nederland plaatsen. Concreet betekent dit dat wij binnen 3 jaren een toename van 50% van het aantal leden willen bereiken. Binnen 10 jaar zal het huidig aantal leden verdubbeld moeten zijn.
Doelgroepen zijn met name de jeugd en de masters (senioren)

Leden, verenigingen, regionale bonden
Doelstellingen van een bond of sportvereniging worden alleen bereikt als de leden dat willen en meewerken. Tweede voorwaarde is dat een groot aantal vrijwilligers meedoet. Een derde voorwaarde is dat een hoge mate aan professionaliteit aanwezig is.

Bondsstructuur
Het zijn de leden, de verenigingen die de doelstelling moeten realiseren. Zij mogen bepalen of zij meedoen of niet; zij krijgen het voor het zeggen. De Schaakbond voert de regie en de co÷rdinatie, het bondsbureau biedt de faciliteiten.

Bestuur KNSB
Een en ander vereist een andere type bestuurder. Nieuwe tijden, nieuwe bestuurders. Op de bondsraad zullen wij u nieuwe bestuursleden voorstellen. Het nieuwe bestuur zal zich meer dan ooit op de buitenwereld richten. De bestuursleden zijn geselecteerd op hun contacten in politiek en/of sprotwereld, dan wel specifieke kennis.

Bondsbureau
Wij willen het bondsbureau omvormen tot een service en dienstverlenend apparaat. Kennis en initiatieven komen van de leden en van de verenigingen. Het bondsbureau zal in afgeslankte vorm de faciliteiten en service verlenen die bij een financieel gezonde sportbond nodig zijn

Servicepunten
De leden, de verenigingen hebben zeggenschap; daarom zal een aantal verantwoordelijkheden ook naar hen terugkeren. De servicepunten zijn ingesteld voor de verenigingen en de regionale bonden; wel dan mag en moet u ze ook helpen aansturen.

Projektgroepen
Dit bestuur wil kleine projectgroepen instellen. Kenmerk van deze projectgroepen moet zijn deskundigheid en wendbaarheid. Weet u nog: "professionaliteit in vrijwilligheid". Het gaat dit bestuur niet zo zeer om een brede vertegenwoordiging in een projektgroep maar om deskundigheid. Spreken wij over marketingstrategie, willen wij markteteers. Spreken wij over juridische problemen willen wij juristen. Spreken wij over jeugdschaak dan willen wij deskundigen op het gebied van jeugd en schaak.

Commissies
Thans zijn er nog een aantal commissies met een permanente status. Wij willen een paar daarvan handhaven. Wel zullen wij volgend jaar alle commissie heroverwegen.

Problemen
Met het bovenstaande wil ik niet zeggen dat alle problemen zijn opgelost, integendeel. Wij hebben te maken met een ernstig begrotingstekort. Niet vaak heb ik zo'n wantrouwen ontmoet tussen bestuur en de ledenvertegenwoordiging als op 10 september jl. Er moet een brug geslagen worden tussen de aanhangers van een andere bestuurlijke vorm en die van de moderne schaakbond.

Vertrouwen
Op 10 september jl. heb ik u bij gelegenheid van mijn verkiezing tot voorzitter gezegd dat ik vertrouwen behoef om de huidige situatie te kunnen keren. Dat geldt ook voor de wijze waarop wij met elkaar vergaderen. Als een financieel gezonde, brede sportbond, acterend op wereldniveau willen worden en blijven, zullen wij op hoofdlijnen moeten vergaderen en de doelstellingen niet uit het oog verliezen.

Bezuinigingen
U wordt een begroting gepresenteerd met een aanzienlijk tekort. Wij zullen u een aantal pijnlijke bezuinigingen voorstellen; dat is niet leuk maar wel nodig.
Wij willen overigens het komende jaar dit tekort proberen weg te werken. Ook u krijgt daarbij een verantwoordelijkheid.

Tenslotte
Er is de laatste jaren kennelijk veel verkeerd gegaan. Op 10 september heb ik u gevraagd daar een streep onder te zetten en vooruit te zien. Op 19 november zal blijken of wij in onderling vertrouwen tot goede beslissingen kunnen komen.
Ik wens u een goede vergadering.


Joop Roozeboom,
voorzitter bestuur KNSB

Gerard de Lange Laatst gewijzigd: 06-11-2005