SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
info cursus scheidsrechter A
Cursus Scheidsrechter A

Het doel van de opleiding is de cursisten de nodige kennis bij te brengen van de spelregels en enige met het schaken als wedstrijdsport verband houdende reglementen.

Cursusomvang
De opleiding omvat 15 lesuren, verdeeld over 6 bijeenkomsten van elk 2˝ uur. De opleiding wordt afgesloten met een examen.

Inhoud
De inhoud van de cursus Scheidsrechter A ziet er als volgt uit:
• FIDE-reglement/ Spelregels 1 uur
• FIDE-reglement/ Wedstrijdregels 9 uur
• FIDE/ Aanhangsels/Rapid en Snelschaak 2 uur
• KNSB Competitiereglement 2 uur
• Exameneisen/herhaling 1 uur

Examen
Tot het examen worden toegelaten de kandidaten die de cursus regelmatig hebben gevolgd (minimaal 4 van de 6 cursusavonden).

Het examen wordt schriftelijk afgenomen, waarbij voor alle onderdelen tezamen 90 minuten beschikbaar is.

De kandidaat is geslaagd indien hij tenminste 72% van de maximaal te betalen punten heeft behaald. In de overige gevallen is de kandidaat afgewezen.

Een afgewezen kandidaat heeft gedurende drie jaar onbeperkt het recht een herexamen af te leggen. Dit herexamen vindt plaats tijdens het examen van een andere cursus Scheidsrechter A.
De kosten van een herexamen bedragen 25% van het cursusgeld.

Toelatingseisen
Aan de toelating tot de cursus zijn geen bepaalde eisen gesteld. De cursist dient een algemene kennis van het schaakspel te bezitten.

Kosten
De cursus Scheidsrechter A maakt onderdeel uit van de arbiteropleidingen van de KNSB. De eigen bijdrage voor de cursus Scheidsrechter A bedraagt € 60,- voor de gehele cursus.

Informatie en aanmelding
Informatie over de kadercursussen en aanmeldingsformulieren zijn te verkrijgen bij de medewerker kadervorming van de KNSB, de heer M. bij de Weg, tel. 023-5254025, of bij de kadercoördinator van de regionale bond. U kunt ook een e-mail sturen naar bondsbureau@schaakbond.nl.


Xander Verbeet Laatst gewijzigd: 14-05-2009