SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
Kort verslag bijzondere ledenvergadering 11 maart 2009
Op woensdag 11 maart j.l. heeft een bijzondere ledenvergadering plaatsgevonden van de SBO. Deze vond plaats in Wierden, de opkomst was groot. Het bijzondere karakter van de vergadering had te maken met 2 vacatures binnen het bestuur. Door het wegvallen van nog eens 2 zittende bestuursleden heeft restant van het bestuur het bestuur aan de noodbel getrokken.

De situatie luidt als volgt:

Voorzitter - Jelle Beintema - om persoonlijke redenen heeft hij besloten per direct zijn functie neer te leggen.
Secretaris - vacature.
Penningmeester - Gerard de Lange, treedt af door de situatie, maar gaf aan wel zitting te willen nemen in een interim bestuur.
Competitieleider - vacature.
Wedstrijdleider - Martin Borggreve, legt ook zijn functie per direct neer.
Jeugdleider - Erik Mijnheer, treedt af door de situatie, maar gaf aan wel zitting te willen nemen in een interim bestuur.

Het bestuur heeft tijdens de vergadering uitleg gegeven van de situatie. Er is geen sprake van meningsverschillen, ruzie of wat dies meerzij. Het probleem is het vinden van nieuwe bestuursleden, zeker nu er al een half bestuur zit, heeft niemand trek om aan te schuiven. Daar ligt de kern van het probleem. Op het forum werd geopperd om samen te gaan met de OSBO, dat is niet aan de orde. Voor de beweegredenen van Jelle verwijs ik naar een apart nieuwsitem.

Na de uitleg van het bestuur kwamen alle aanwezige verenigingen stuk voor stuk aan woord. Zij gaven aan ongelukkig te zijn met de huidige situatie, spraken waardering uit voor de 'mannen'die er nog zaten. Belangrijk was toen hoe nu verder? Straks met de start van het nieuwe seizoen en de komende overbruggingsperiode. En of de verenigingen in staat waren mensen beschikbaar te stellen.
Nadat alle verenigingen aan het woord waren geweest, er mensen opstonden om te helpen, onstond er een interessante discussie. Er werd gesproken over wat de verenigingen nu eigenlijk verwachten van een bestuur, wat zijn de kerntaken, wat doet het bestuur zelf en wat kan gedelegeerd worden. Er werd op een bijzonder constructieve wijze met elkaar van gedachten gewisseld.

Na de pauze werden er voorlopige conclusies getrokken:
1)De vergadering heeft de teruggetreden, Gerard de Lange, Martin Borggreve en Erik Mijnheer, gevraagd de lopende zaken af te handelen en daarvoor verantwoording af te leggen tijdens de ALV in september.
Martin maakt officieel geen deel meer uit van het bestuur, maar rond zijn werkzaamheden keurig af.
Erik is wnd. voorzitter, wnd. wedstrijdleider en wnd. jeugdleider.
Gerard is wnd. penningmeester, wnd. secretaris en wnd. competitieleider.

2. Er is een (formatie) commissie benoemd die na gaat denken over de nieuwe bestuurssamenstelling, de taken van een bestuur c.q. commissies voor het seizoen 2009-2010. In deze (formatie) commissie zitten 6 personen, 1x ENO, 1x Holten, 2x Raalte, 1x Vroomshoop, Erik Mijnheer en mogelijk ook nog 1x ESGOO. Deze commissie vergadert de komende periode 2x en roept voor de zomer een voorzittersoverleg bijeen om de eerste bevindingen te rapporteren.

3. De geplande voorjaarsvergadering van begin april gaat NIET door.

Er zijn notulen van deze vergadering gemaakt. Alle verenigingen krijgen deze binnenkort toegezonden, ook de verenigingen die niet aanwezig konden zijn.

Erik Mijnheer, wnd. voorzitter.Gerard de Lange Laatst gewijzigd: 12-03-2009